Industry 5.0

Πέρα από την αυτοματοποίηση και την τεχνολογία

Η δημιουργικότητα και η ανθρώπινη εφευρετικότητα, που αποτελούν τα θεμέλια του Industry 5.0, αναμένεται να απογειώσουν στο άμεσο μέλλον την καινοτομία.

Αν και οι τεχνολογικές εξελίξεις του Industry 4.0 έχουν προσφέρει πολλά στην καινοτομία, σε πολλές εφαρμογές του λείπει η εφευρετικότητα και η δημιουργική ματιά του ανθρώπου, γεγονός που περιορίζει την περαιτέρω βελτίωση και δημιουργεί προβληματισμούς για το μέλλον. Ωστόσο, στο Industry 5.0, που αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Industry 4.0, το ανθρώπινο στοιχείο είναι θεμελιώδες. 

Τι είναι το Industry 5.0

Το Industry 5.0 συνδυάζει την ανθρώπινη εφευρετικότητα, τη συνεργασία και την εστίαση στη βιωσιμότητα με τη χρήση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αυτοματισμού, για να αποφέρει ένα πιο ολιστικό μοντέλο παραγωγής. Βασίζεται στον συνδυασμό και τη συνέργεια 4 παραγόντων:

  • Άνθρωποι
  • Συνεργασία
  • Βιωσιμότητα
  • Τεχνολογία

Το αποτέλεσμα είναι ένα εναρμονισμένο πρότυπο λειτουργίας, ικανό να αποφέρει μακροπρόθεσμα κέρδη απόδοσης έργων σε όλους τους κλάδους. Τα οφέλη αυτά επιτυγχάνονται μέσω της ανάπτυξης της ανθρώπινης εφευρετικότητας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σημασία της κοινωνικής συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέτρηση του παραγωγικού χρόνου με βάση το αποτέλεσμα

Σε ένα περιβάλλον Industry 5.0, τα συνεργατικά μοντέλα σύναψης συμβάσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας. Τα ολοκληρωμένα μοντέλα παράδοσης έργων (IPD) και κοινών συμβάσεων κινδύνου-ανταμοιβής αναμένεται να γίνουν πιο διαδεδομένα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς προβλέπεται να ενεργούν και να συνάπτουν συμβάσεις με τρόπους που επηρεάζουν θετικά το αποτέλεσμα του έργου. Έτσι, θα περιοριστεί η μονόπλευρη στάθμιση κινδύνου και οι τυποποιημένες δομές συμβάσεων με αρνητικά κίνητρα, καθώς οι ομάδες έργου θα μετατοπίζουν την εστίασή τους σε μοντέλα συμβάσεων που θα αποφέρουν μεγαλύτερα καθαρά κέρδη για όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από το έργο.

Εστίαση στη βιωσιμότητα

Για το Industry 5.0 η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα αλλά αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας κάθε έργου. Επιπλέον, το Industry 5.0 ενδυναμώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί ουσιαστικότερη αξία χρησιμοποιώντας τους ήδη διαθέσιμους πόρους.

Σε σχέση με το Industry 4.0, το Industry 5.0 παρέχει ένα ολιστικό πρότυπο παράδοσης έργων που ενσωματώνει βασικά θέματα, σημαντικά για τους σημερινούς και μελλοντικούς διαχειριστές έργων. Η μετάβαση στο Industry 5.0 είναι αναπόφευκτη, με σημαντικά και βασικά οφέλη που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα στελέχη κατά την αξιολόγηση της ανάγκης να επισπεύσουν τη μετάβαση εντός των οργανισμών και των ομάδων τους. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι:

  1. Η ενδυνάμωση των ομάδων: Το Industry 5.0 αξιοποιεί περισσότερο την ανθρώπινη γνώση και εφευρετικότητα.
  2. Η πιο επιλεκτική χρήση της τεχνολογίας: Οι ομάδες απομακρύνονται από τη μαζική αυτοματοποίηση υπέρ της επιλογής ευέλικτων λύσεων, που μπορούν να αυτοματοποιήσουν ή να προσαρμόσουν μαζικά, επιτρέποντας την απόδοση σε κλίμακα κάτω από πολλές συνθήκες.
  3. Η βελτιωμένη συνεργασία: Οι ομάδες εργάζονται πιο έξυπνα, αξιοποιώντας συλλογικά κανάλια επικοινωνίας και τεχνολογία εικονικής συστέγασης.
  4. Οι πιο βιώσιμες μέθοδοι δόμησης: Οι ομάδες έργου επικεντρώνονται περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Η πορεία προς το Industry 5.0 είναι μονόδρομος

Η 5η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει, αλλά λόγω της επικάλυψής της με την 4η επανάσταση θα χρειαστεί χρόνο και περισσότερη συνειδητή προσπάθεια, μέχρι να ολοκληρωθεί και να ενσωματωθεί ευρύτερα από οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ιστορικά, η απόσταση ανάμεσα στις βιομηχανικές επαναστάσεις έχει  μειωθεί λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται επικάλυψη βιομηχανικών επαναστάσεων και γι΄αυτό η μετάβαση από το Industry 4.0 στο Industry 5.0 δεν αναμένεται να είναι απλή και εύκολη. Η αλλαγή απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, νέο εξοπλισμό ή λογισμικό και επένδυση κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η μετάβαση και η καινοτομία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ανεπιθύμητη. Όμως, οι κατασκευαστές και οι αρχιτέκτονες που θα την αγκαλιάσουν γρήγορα, μόνο οφέλη και θετικές αλλαγές θα δουν στον τομέα της εργασίας τους. Για μια επανάσταση που είναι αναπόφευκτη, οι προοδευτικές ομάδες είναι σε θέση να αρχίσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς τη μετάβαση, ήδη από τώρα.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα

Το Industry 5.0 απαιτεί καλύτερη και πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των μηχανών, προκειμένου να επιτευχθούν ταχύτερα και πιο αξιόλογα αποτελέσματα. Για να το πετύχει αυτό ενδυναμώνει τους ανθρώπους και προωθεί τον ψηφιακό γραμματισμό, συνδυάζοντας το ανθρώπινο δημιουργικό δυναμικό με την προηγμένη τεχνολογία για την προώθηση της καινοτομίας. Αυτό το νέο πρότυπο θα απαιτήσει μεγαλύτερη δημιουργικότητα στα αρχικά στάδια σχεδιασμού του έργου, προκειμένου να βελτιωθούν συνολικά τα μοντέλα παράδοσης του έργου και οι στρατηγικές υλοποίησης των κατασκευών. Το αποτέλεσμα όμως σίγουρα θα αποζημιώσει κάθε εμπλεκόμενο.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»