2η Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου

2η ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 2022
HYATT REGENCY THESSALONIKI 4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» - GREEN BUSINESS, σε συνεργασία με το ΕΙΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της ποιότητας στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Αρχιτεκτόνων & Κατασκευαστών Αλουμινίου, προκηρύσσει τη 2η ΕΚΘΕΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 4-6/11/22 στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της ΕΚΘΕΣΗΣ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ, είναι:

 • Η επιβράβευση της βέλτιστης χρήσης συστημάτων αλουμινίου στα δομικά έργα από τα Αρχιτεκτονικά Γραφεία και τους Κατασκευαστές Αλουμινίου.
 • Η προβολή των καλύτερων υλοποιημένων έργων με κατασκευές αλουμινίου της τελευταίας 5ετίας, σε επίπεδο μελέτης αλλά και κατασκευής.
 • Η ανάδειξη της συνεργασίας των Κατασκευαστών Αλουμινίου με τους Αρχιτέκτονες.
 • Η ισοβαρής επιβράβευση των δύο ομάδων συμμετοχής, Κατασκευαστών Αλουμινίου & Αρχιτεκτόνων, με ξεχωριστή αξιολόγηση και ισότιμο αριθμό βραβείων που θα απονεμηθούν.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Οι επιλεγμένες συμμετοχές έργων θα εκτεθούν στην αίθουσα Ballroom III του HYATT REGENCY THESSALONIKI στις 4-6/11/22, στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» - GREEN BUSINESS, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετικό κατάλογο, που θα δημοσιευθεί στο site του συνεδρίου www.alumini.gr. Ο κατάλογος θα επικοινωνηθεί σε όλον τον κύκλο του συνεδρίου (Κατασκευαστές Αλουμινίου, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Καλεσμένοι, Φορείς, Τύπος).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου και αρχιτεκτονικά γραφεία, μεμονωμένα ή από κοινού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 των όρων.
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελληνικές με έδρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να έχουν ένα τουλάχιστον εγγεγραμμένο μέλος στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» μέχρι την 31η Αυγούστου 2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών-αποστολής φακέλων).
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα κατατεθούν έως τις 31/08/2022 και αφορούν υλοποιημένα έργα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους ή ειδικές κατασκευές του κτιρίου.
 • Τα υποψήφια έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία (από 1/1/2016 έως 30/06/2022) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν από 1 έως 3 έργα σε μία ή και περισσότερες Κατηγορίες Βραβείων, εφόσον καθένα από αυτά περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται. Κάθε υποψήφιο έργο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
 • Για την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς φακέλους των υποψηφιοτήτων, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν την αίτηση.
 • Μετά την ολοκλήρωση υποβολής συμμετοχών και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης, η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, δικαιούται να συγχωνεύσει, να ακυρώσει κατηγορίες ή/και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε άλλη κατηγορία.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, γνωστοποιεί μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ανακοινώνει μόνο τα επιλεγμένα έργα που θα παρουσιαστούν στην Έκθεση.
 • Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην ανακοινώσουν δημόσια τις υποψηφιότητες των έργων τους, μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να προγραμματίσει εκ νέου τη διοργάνωση της ΕΚΘΕΣΗΣ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ, εάν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας – συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σύμφωνα με τις αναλόγως ισχύουσες διατάξεις αφορούν στην πρόληψη και προστασία από τον COVID-19.
 • Με την υποβολή υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ουσιαστικά πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως μόνης αρμόδιας για την αξιολόγηση των υποψήφιων έργων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, με μόνη εξαίρεση το νεοεισερχόμενο Βραβείο Κοινού (όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Κατηγορίες Βραβείων»).
 • Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης θεωρούνται οριστικές, συνεπώς δεν εξετάζονται ενστάσεις για πιθανή επαναξιολόγηση των υποψήφιων έργων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψήφιων έργων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, με βαθμολόγηση από 0 έως 100 βαθμούς (με άριστα το 100), βάσει των στοιχείων που εμπεριέχονται στον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας αλλά και των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Η Βέλτιστη και Εκτενής Χρήση Συστημάτων Αλουμινίου.
 • Η συμβολή τους στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών και στόχων του έργου.
 • Πρωτοτυπία της ιδέας του έργου σε σχέση με τη χρήση, Καινοτομίες, Ιδιαιτερότητες, Προκλήσεις και λύσεις.
 • Ικανοποίηση αναγκών διαβίωσης, Ασφάλειας, Λειτουργικότητας, Αισθητικής, Επαφή με το Περιβάλλον.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Συνέργειες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συντελεστών για το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 • Ποιότητα των Κατασκευών Αλουμινίου, βαθμός δυσκολίας και ιδιαιτερότητες Υλοποίησης.
 • Τεχνικές, μηχανικές και λειτουργικές προδιαγραφές και εφαρμογές, σημαντικές για την ασφάλεια, τη χρήση και τη διάρκεια του έργου.
 • Πιστοποιήσεις που εξασφαλίζουν το έργο και το αποτέλεσμα.
 • Καινοτομίες κατασκευής, πρωτοπόρα υλικά, εξειδικευμένη τεχνογνωσία που χρησιμοποιήθηκε.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • Σχέση έργου με την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης και το GREEN BUSINESS.
 • Αναφορά στην οικονομική διάσταση της επιλογής της κατασκευής (κόστος προ απόδοσης, προστιθέμενη αξία).
 • Διαχρονικότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής - συμβολή στον μεγαλύτερο κύκλο ζωής του έργου.
 • Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό αποτύπωμα - αξιοποίηση φυσικών πόρων.
 • Ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και της ποιότητας ζωής.
 • Δυνατότητες ανακυκλωσιμότητας και επανάχρησης των υλικών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022, στον χώρο της έκθεσης έργων, αίθουσα Ballroom III, του HYATT REGENCY THESSALONIKI.

Κατηγορίες Βραβείων και σύντομη περιγραφή:

1) Sustainability
[Η κατηγορία αυτή αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου ανεξαρτήτως χρήσης, που διακρίνονται για τη "Βιώσιμη Αντίληψή" τους. Το σκεπτικό του βραβείου ταυτίζεται με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και ειδικά με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.]

2) Tourism & Hospitality
[Η κατηγορία αυτή αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου που αναφέρονται σε Τουριστικά Συγκροτήματα, Resorts, Ξενοδοχεία, Καταλύματα, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και ιδιαίτερα κριτήρια που σχετίζονται με τη φυσιογνωμία του τόπου και του τοπίου.]

3) Innovation
[Η κατηγορία αυτή αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου ανεξαρτήτως χρήσης, ιδιαίτερης, καινοτομικής αντίληψης στον σχεδιασμό και την κατασκευή τους, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την καινοτομία.]

4) Complexity
[Η κατηγορία αυτή αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου ανεξαρτήτως χρήσης, ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και υψηλών απαιτήσεων στον σχεδιασμό και την κατασκευή, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα.]

5) Renovation
[Η κατηγορία αυτή αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου ανεξαρτήτως χρήσης, με αντικείμενο την αποκατάσταση, ανακαίνιση, συντήρηση ή αλλαγή χρήσης με τις αντίστοιχες, απαιτούμενες κτηριακές αναβαθμίσεις, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με το θέμα.]

6) Public Favourite - Ειδική Κατηγορία
[Η ειδική αυτή κατηγορία αφορά αρχιτεκτονικά έργα & κατασκευές αλουμινίου μεταξύ αυτών που θα παρουσιαστούν στην Έκθεση, τα οποία θα ψηφιστούν από τους παρευρισκόμενους σύνεδρους ως "Αγαπημένα του Κοινού". Θα αναδειχθεί μία συμμετοχή Αρχιτεκτονικού Γραφείου και μία συμμετοχή Κατασκευαστή Αλουμινίου.]

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω κατηγορίες* μπορούν να υποβληθούν έργα όπως: Κατοικίες, Καταστήματα, Γραφεία, Βιομηχανικά Κτίρια, Χώροι Αναψυχής, Χώροι Εστίασης, Ιδιωτικά Νοσοκομεία / Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα, Κτίρια Πολλαπλών Χρήσεων, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Σχολεία, Δημόσια Κτίρια (Νοσοκομεία, Μουσεία, Κέντρα Πολιτισμού κτλ.).

*Πλην της κατηγορίας Tourism & Hospitality που οι υποψηφιότητες αφορούν μόνο Ξενοδοχεία.

Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από επιτροπή ειδικών η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του αρχιτεκτονικού χώρου, του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου, εκπροσώπους φορέων κτλ.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ότι καθένα από τα μέλη της επιτροπής πραγματοποιεί ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των υποψήφιων έργων. Η διαδικασία ψηφοφορίας δεν πραγματοποιείται ομαδικά και είναι αυστηρώς προσωπική, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης και να μην επηρεάζεται κανένα μέλος της επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις των υπόλοιπων μελών.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης:

 • ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έργου προς αξιολόγηση, παρά μόνο εκτός συναγωνισμού.
 • ΔΕΝ έχουν δικαίωμα ψήφου σε έργα που έχει υποβάλλει εταιρεία, φορέας ή όμιλος εταιρειών, με τον οποίο υπάρχει ενεργή σχέση εργασίας ή σε έργα που έχουν υποβληθεί από άλλη εταιρεία και στα οποία συμμετείχε η εταιρεία ή ο όμιλος εταιρειών που εργάζονται.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλουν, προβαίνοντας σε γραπτή δήλωσή τους, να εξαιρεθούν από την κρίση οποιουδήποτε υποψήφιου έργου, με το οποίο θεωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι.

 1. Νίκος Βλαχάκης, Πρόεδρος Επιτροπής, MBA, ΝΕΟΚΕΜ, ΕΕΑ
 2. Διονύσης Σοτοβίκης, Αρχιτέκτονας, ΕΙΑ
 3. Σταύρος Γυφτόπουλος, Αρχιτέκτονας, ΕΙΑ
 4. Κώστας Διαμαντής, Κατασκευαστής Αλουμινίου, ΣΕΚΑ
 5. Έλλη Γκανάκου, Χημικός Μηχανικός, ΕΕΑ
 6. Τζούλια Τσαλίκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 7. Γιώργος Καλογεράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ELVIAL Χορηγός 2ης Έκθεσης & Βραβείων
 8. Κώστας Λένος, Κατασκευαστής Αλουμινίου, ΣΕΚΑ
 9. Γιώργος Μαδεμοχωρίτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΣΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 10. Κατερίνα Βαλσαμάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 11. Αθανασία Βαρελά, Αρχιτέκτονας, ELVAL COLOUR

Το έργο της επιτροπής συντονίζει η εταιρεία διοργάνωσης ENERGY MARKETING.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στην Έκθεση & Βραβεία, πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site του συνεδρίου www.alumini.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022:

Κάθε κατασκευαστικό αλουμινίου ή αρχιτεκτονικό γραφείο μπορεί να υποβάλει προς κρίση, το μέγιστο, τρία (3) έργα, το κάθε ένα σε διαφορετικό φάκελο, όπου θα αναγράφονται:

α) επωνυμία της εταιρείας που υποβάλει την αίτηση με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση κοινής υποβολής αναγράφονται οι επωνυμίες και των δύο εταιρειών και υποβάλλεται από κοινού ο φάκελος.
β) το όνομα του έργου και την τοποθεσία. (π.χ. ENERGY_KATOIKIA_GLYFADA)
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν σε υποφακέλους (Α,Β,Γ,Δ) πλήρη τα ζητούμενα στοιχεία (όπως υποδεικνύονται παρακάτω).

Η πρωτοβουλία συμμετοχής μπορεί να προέρχεται από το κατασκευαστικό αλουμινίου ή από το αρχιτεκτονικό γραφείο του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη (ή τουλάχιστον την αναφορά) και των δύο. Η πρωτοβουλία μπορεί να προέρχεται επίσης, από κοινές συμμετοχές αρχιτεκτονικών γραφείων και κατασκευαστικών αλουμινίου, όπου στην περίπτωση βράβευσης, θα βραβευθούν αμφότεροι οι συντελεστές του έργου.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - Α’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (σε ψηφιακούς φακέλους)

Α. Company Profile, του κατασκευαστικού αλουμινίου, του αρχιτεκτονικού γραφείου, ή/και των δύο σε περίπτωση κοινής συμμετοχής, με μικρή παρουσίαση ανά επιχείρηση (μέχρι 200 λέξεις), σε αρχείο WORD.

Β. Περιγραφή/στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις), σε αρχείο WORD.

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στα στοιχεία που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του έργου στην κατηγορία που υποβάλλεται. Συμπεριλάβετε δεδομένα και χαρακτηριστικά που, κατά την κρίση σας, ενισχύουν το έργο και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά του. Συστήνεται να επικεντρωθείτε ιδιαίτερα στη λεπτομερή περιγραφή του έργου (πλήρη κατά το μέγιστο δυνατόν).
Παρακαλούμε, να μην αναφέρετε στην περιγραφή επωνυμίες άλλων εταιρειών (πλην του κατασκευαστικού αλουμινίου και του αρχιτεκτονικού γραφείου). Οι υπόλοιποι συντελεστές του έργου θα αναφερθούν στην πινακίδα των επιλεγμένων έργων για την έκθεση (π.χ. η βιομηχανία παραγωγής, το σύστημα κ.ο.κ), βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα δοθούν.
Ακολούθως, προτείνεται ένας βασικός κορμός που θα βοηθήσει στη σύνταξη της περιγραφής.

 • Παρουσίαση της ιδέας, του οράματος και των στόχων, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του έργου, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Αναφορά στην οικονομική διάσταση της επιλογής της κατασκευής (κόστος, διαχρονικότητα, προστιθέμενη αξία).
 • Ένταξη του έργου στις αρχές/κριτήρια της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Περιγραφή προκλήσεων ή ιδιαιτεροτήτων που συναντήσατε και τους τρόπους αντιμετώπισης.
 • Καταγραφή καινοτομιών, πρωτοπόρων υλικών ή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Γνωστοποίηση πιστοποιήσεων που αφορούν το έργο.
 • Συμπεριλάβετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του έργου.

Παρακαλούμε, να σημειώσετε αν στην περιγραφή σας αναφέρετε στοιχεία, τα οποία δε θέλετε να προβληθούν δημόσια. Εφόσον υπάρχουν και δηλωθούν, η Διοργανώτρια Εταιρεία, ENERGY MARKETING, δε θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους. Ωστόσο, θα κοινοποιηθούν στα μέλη της επιτροπής που εμπλέκονται με την αξιολόγηση των έργων, αλλά δεσμεύονται για το απόρρητο των στοιχείων. Η διοργάνωση δε φέρει καμία ευθύνη για την όποια δημοσιοποίηση στοιχείων, τα οποία δε δηλώθηκαν ως εμπιστευτικά.

Γ. Gallery Φωτογραφιών [χαρακτηρισμένα αρχεία .jpg ή .png, συνοδευόμενα από υπόμνημα με σύντομες λεζάντες ανά έργο, που θα αναγράφουν την ονομασία του (μέχρι 15 λέξεις ανά λεζάντα) σε αρχείο WORD].
Μία ολοκληρωμένη υποψηφιότητα, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με οπτικό υλικό/φωτογραφίες, που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν την αξία του έργου.

Δ. Σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών & μακέτες [έως 4 χαρακτηρισμένα αρχεία .pdf, καθώς και τις απαραίτητες αναφορές στα στοιχεία του έργου, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση και την αξιολόγησή του].

Το συνολικό μέγεθος του ψηφιακού φακέλου ανά έργο, θα πρέπει να είναι έως 100MB.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - Β’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΩΝ

Υπόδειγμα της πινακίδας θα αποσταλεί ψηφιακά, στις επιλεγμένες συμμετοχές, μετά την α’ φάση αξιολόγησης.

Προδιαγραφές πινακίδας: Τετράχρωμη με ψηφιακή εκτύπωση του έργου σε σύνθετο πάνελ αλουμινίου, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους από τους διοργανωτές. Η πινακίδα προετοιμάζεται από τους συμμετέχοντες, παρουσιάζει το έργο συμμετοχής με εικόνες και επεξηγηματικά κείμενα με βάση τα προαναφερόμενα (Α.Β.Γ.).

Προσοχή, οι πινακίδες αποστέλλονται (μετά την α’ φάση αξιολόγησης), με courier στην έδρα των διοργανωτών, στα γραφεία της ENERGY MARKETING, Σοφοκλέους 1, 185 38 Πειραιάς.

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες: 09.30 ‐ 16.00, με βάση τις παρακάτω σημαντικές ημερομηνίες.

Όλα τα υλικά συμμετοχής, θα παραμένουν στη διάθεση του συνεδρίου, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα έκθεσης, επανέκθεσης και δημοσίευσής τους. Οι πινακίδες μετά το πέρας της έκθεσης παραδίδονται στους κατόχους. Η διοργάνωση δεν έχει την υποχρέωση διατήρησης και φύλαξής τους μετά το πέρας της έκθεσης των έργων, στην αίθουσα Ballroom III, του HYATT REGENCY THESSALONIKI, το μεσημέρι της 6ης Νοεμβρίου 2022.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • 15 Απριλίου 2022: Προκήρυξη της 2ης Έκθεσης & Βραβείων «Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου»
 • 31 Αυγούστου 2022: Λήξη υποβολής συμμετοχών-αποστολής φακέλων
 • 23 Σεπτεμβρίου 2022: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλεχθέντων έργων από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη συμμετοχή στην 2η Έκθεση & Βραβεία «Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου»
 • 7 Οκτωβρίου 2022: Λήξη αποστολής πινακίδων επιλεχθέντων έργων
 • 4-6 Νοεμβρίου 2022: Διεξαγωγή της 2ης Έκθεσης & Βραβείων «Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου», στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» - GREEN BUSINESS, HYATT REGENCY THESSALONIKI

Μοναδικό κόστος συμμετοχής, που βαραίνει τους υποψήφιους, είναι το κόστος της εκτύπωσης της πινακίδας προβολής έργων, βάσει των προδιαγραφών που υποδεικνύονται παραπάνω.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ENERGY MARKETING, στο τηλέφωνο 210 4512000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Όλες οι πληροφορίες και οι όροι είναι αναρτημένα στο site του συνεδρίου www.alumini.gr.

Δείτε τους βραβευθέντες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τον κατάλογο των έργων και βασικές πληροφορίες από την Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου με Κατασκευές Αλουμινίου, στο Ζάππειο το 2019.

logo-footer

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  210 4512000
  210 4512011
  Σοφοκλέους 1 & Προποντίδος, Ακτή Μιαούλη, 185 38 Πειραιάς

Newsletter