Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων

Μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση και ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενσωμάτωση καλών πρακτικών εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την οικονομική δραστηριότητά τους, ενεργοποιείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποστηριζόμενο από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Τα στοιχεία κάθε επιχείρησης θα αποτυπώνονται σε δείκτες απόδοσης που, ως προς την περιβαλλοντική διάστασή τους, εξειδικεύονται ανά οικονομική δραστηριότητα, με σκοπό την πληρέστερη αξιολόγηση της προσπάθειας της εταιρείας για βελτίωση της βιωσιμότητάς της. Οι δείκτες αυτοί έχουν λάβει υπόψη τους διεθνή και εθνικά κανονιστικά πλαίσια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Κανονισμού 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Κανονισμός Ταξινομίας).

Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, συμπληρώνει ηλεκτρονικά ορισμένα βασικά στοιχεία και πληροφορίες και λαμβάνει μία συνοπτική έκθεση της καταγραφής τους στους δείκτες ESG. Η έκθεση αυτή συμβάλει στη βελτίωση των καθημερινών πρακτικών της επιχείρησης, σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, και στην υλοποίηση ενός βελτιωμένου στρατηγικού πλάνου, προσφέροντας παράλληλα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μία πληρέστερη εικόνα που διευκολύνει την αξιολόγησή της.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ θα δημοσιοποιηθεί ένα δυναμικό Εθνικό Παρατηρητήριο με αποτύπωση της απόδοσης κλάδων της Εθνικής Οικονομίας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τομεακό επίπεδο ανά πυλώνα βιωσιμότητας (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) αλλά και ανά δείκτη απόδοσης (KPI).

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»