Αρχιτεκτονική Net-Zero

Πόσο εφικτή είναι σε ευρεία κλίμακα;

Η ιδέα ενός κτιρίου με μηδενική εκπομπή αερίων έμοιαζε κάποτε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά όχι πια, αφού ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός τέτοιων κτιρίων κάνουν την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο.

Οι στόχοι της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως είναι γνωστό, εστιάζουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η Αρχιτεκτονική δε θα μπορούσε παρά να έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης στη συλλογική αυτή προσπάθεια, δεδομένου ότι παρά τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το σχεδόν 40% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εκ των οποίων το 11% είναι αποτέλεσμα της παραγωγής και κατασκευής των δομικών υλικών.

Στόχος, με χρονικό ορίζοντα το 2050, είναι η ευρεία εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Net-Zero (ή μηδενικής εκπομπής), η οποία αναφέρεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή αειφόρων κτιρίων που είναι ενεργειακά αυτάρκη: που παράγουν δηλαδή την ενέργεια που καταναλώνουν από ανανεώσιμες πηγές, πετυχαίνοντας μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Η επίτευξη της Αρχιτεκτονικής Net-Zero απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών, κατασκευαστών και ενοίκων. Εξαρτάται, επίσης, από παράγοντες όπως η τοποθεσία, οι διαθέσιμοι πόροι, η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και συστημάτων και ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα, ο στόχος γίνεται όλο και πιο εφικτός. Ήδη έχουν κατασκευαστεί κτίρια μηδενικής εκπομπής, όπως το The Venus, στο Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου, ή το The Unisphere, στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να επιτύχουν καθαρή μηδενική ενέργεια, οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές, όπως είναι:

  • Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός: Τα κτίρια Net-Zero εστιάζουν στη βελτιστοποίηση του κελύφους για να ελαχιστοποιήσουν το κέρδος ή την απώλεια θερμότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μόνωσης και παραθύρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Η ενσωμάτωση ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών ή γεωθερμικών συστημάτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας επιτόπου, συμβάλλει στην αντιστάθμιση της ενεργειακής απαίτησης του κτιρίου.
  • Η διαχείριση και παρακολούθηση ενέργειας: Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο, σε πραγματικό χρόνο, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη, αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων.
  • Τα χαρακτηριστικά παθητικού σχεδιασμού: Η αξιοποίηση των αρχών παθητικού σχεδιασμού ηλιακής ενέργειας, φυσικού αερισμού και φωτισμού για τη μείωση της εξάρτησης από μηχανικά συστήματα και την ελαχιστοποίηση της ζήτησης ενέργειας.
  • Τα αποτελεσματικά συστήματα HVAC και φωτισμού: Τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού, ο φωτισμός LED και οι ειδικοί αισθητήρες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η εξοικονόμηση νερού: Τα κτίρια Net-Zero συχνά ενσωματώνουν χαρακτηριστικά εξοικονόμησης νερού, όπως η συλλογή και η ανακύκλωση βρόχινου νερού και τα προηγμένα υδραυλικά συστήματα που μειώνουν τη συνολική κατανάλωση νερού.

Η χρήση του αλουμινίου στα κτίρια Net-Zero

Το αλουμίνιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα κτίρια Net-Zero, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Διαθέτει καλή θερμική αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, σε συστήματα αλουμινίου σε συνδυασμό με ενεργειακά αποδοτικά τζάμια, τα οποία βοηθούν στη μείωση της μεταφοράς θερμότητας και στη βελτίωση της μόνωσης.

Επιπλέον, το αλουμίνιο, ως εξαιρετικά ανακυκλώσιμο υλικό, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί επανειλημμένα χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του. Η χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου στην κατασκευή κτιρίων Net-Zero μειώνει την ανάγκη για πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου, η οποία απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Επομένως, η ενσωμάτωση ανακυκλωμένου αλουμινίου συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που σχετίζεται με τα δομικά υλικά. Τέλος, η ανθεκτικότητά του στη διάβρωση μειώνει την ανάγκη για συχνή συντήρηση και αντικατάσταση, με αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και το αλουμίνιο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στα κτίρια Net-Zero, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη, την παραγωγή και τη μεταφορά του. Η επιλογή προμηθευτών που εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές διασφαλίζει τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την παραγωγή αλουμινίου. Η επίτευξη καθαρής μηδενικής ενέργειας είναι μια συνεχής προσπάθεια που απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


3η Έκθεση & Βραβεία
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»